etoiles reperes_3
Accueil Remonter

 

Accueil
Observation
Images
CCD
Etoiles Reperes

Etoiles repères_3

Gem HIP37826 SAO79666 1.15 Pollux

Her HIP79992 SAO46028 3.91

Her HIP81833 SAO65504 3.48

Her HIP77760 SAO45772 4.59

Her HIP80816 SAO84411 2.78 Kornephoros

Her HIP81693 SAO65485 2.81 Rutilicus

Her HIP81833 SAO65504 3.48

Her HIP84379 SAO84951 3.12 Sarin

Her HIP84380 SAO65890 3.16

Her HIP84606 SAO65921 4.63

Her HIP86414 SAO 46872 3.82

Her HIP88794 SAO85750 3.84

Her HIP90139 SAO86003 3.85

Her HIP92161 SAO104093 4.34

Hya HIP43813 SAO117264 3.11 Hydrobius

Hya HIP45336 SAO117527 3.89

Hya HIP46390 SAO136871 1.99 Alphard

Lac HIP109937 SAO72191 4.13

Leo HIP24305 SAO150237 3.29 Neshmet

Leo HIP47508 SAO98709 3.52 Subra

Leo HIP49669 SAO98967 1.36 Regulus

Leo HIP50583 SAO81298 2.00 Algieba

Leo HIP51624 SAO118355 3.84

Leo HIP54872 SAO81727 2.56 Zosma

Leo HIP54879 SAO99512 3.33 Chertan

Leo HIP57565 SAO81998 4.50

Leo HIP57632 SAO99809 2.14 Denebola

LMi HIP47908 SAO81004 2.97 Algenubi

LMi HIP49593 SAO61874 4.49

Lyn HIP30060 SAO25665 4.44

Lyn HIP44248 SAO42642 3.96

Lyn HIP45688 SAO61391 3.82

Lyn HIP45860 SAO61414 3.14

Lyr HIP91262 SAO67174 0.03 Vega

Lyr HIP93194 SAO67663 3.25 Sulafat

Mon HIP32578 SAO114428 4.48

Mon HIP34769 SAO134330 4.15

Oph HIP83000 SAO121962 3.19

Oph HIP79593 SAO141052 2.73 Yed Prior

Oph HIP80883 SAO121658 3.82 Marfik

Oph HIP86032 SAO102932 2.08 Rasalhague

Oph HIP86742 SAO122671 2.76 Cebalrai

Oph HIP88771 SAO123142 3.71

Ori HIP22449 SAO112106 3.19 Tabit

Ori HIP24436 SAO131907 0.18 Rigel

Ori HIP25336 SAO112740 1.64 Bellatrix

Ori HIP27989 SAO113271 0.45 Betelgeuse

Peg HIP1067 SAO91781 2.83 Algenib

Peg HIP107315 SAO127029 2.38 Enif

Peg HIP109410 SAO72077 4.28

Peg HIP109427 SAO127340 3.52 Biham

Peg HIP112029 SAO108103 3.41 Homam

Peg HIP112158 SAO90734 2.93 Matar

Peg HIP113881 SAO90981 2.44 Scheat

Peg HIP113963 SAO108378 2.49 Markab

Per HIP14354 SAO56138 3.32 Gorgonea Tertia